28th June - 12th July 2015 

12th July - 26th July 2015

5th July - 19th July 2015

28th June - 12th July 2015

12th July - 26th July 2015

 

 

ul. Garbary 2
PL-85229 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 00 78
dsm@byd.pl
© 2022 Summer Schools | University of Economy