Register now

ul. Garbary 2
PL-85229 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 00 78
dsm@byd.pl
© 2022 Summer Schools | University of Economy